KOKOMAX เพื่อนเกษตรกรไทย

ข้อมูลการชำระเงิน
สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

คุณธนัศพร ศรีสุชาติ TANATPORN SRISUCHAT

650-2-00446-6

( ออมทรัพย์ )